FARMEBS

Privola/suglasnost za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka

Temeljem članka 7. i članka 13. Opće uredbe za zaštitu podataka:

  • voditelj obrade – Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet Ante Kovačića 1, Zagreb (dalje: Fakultet),
  • predstavnik voditelja obrade – doc. dr. sc. Davor Šakić, kontakt: dsakic@pharma.hr
  • službenik za zaštitu osobnih podataka – Petra Gašparac, dipl. bibl., prof., kontakt: pgasparac@pharma.hr
  • svrha obrade osobnih podataka – informiranje javnosti o 9. Simpoziju studenata farmacije i medicinske biokemije (FARMEBS 2021), tj. vanjska promocija događaja i Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
  • razdoblje čuvanja/pohrane – 2 godine od dana objave
  • ispitanik ima pravo od voditelja obrade zatražiti pristup, ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost
  • ako se obrada temelji na članku 6. st. 1. točki (a) ili članku 9. st. 2. točki (a) ispitanik ima pravo povlačenja privole u bilo kojem trenutku a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena
  • pravo na podnošenje prigovora na obradu podataka podnosi se nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka
  • pružanje osobnih podataka u gore navedenu svrhu nije zakonska niti ugovorna obveza

Prijavom na FARMEBS 2022 dajem privolu Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu za prikupljanje i obradu mojih osobnih podataka u svrhu informiranja javnosti o 10. simpoziju studenata farmacije i medicinske biokemije (FARMEBS 2022), tj. vanjske promocije Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, uključujući objavu podataka i fotografija u stručnim glasilima, na mrežnim stranicama Fakulteta i drugim medijima te na (sljedećem) Fakultetskom vijeću.