Poster sekcija

Popis posterskih priopćenja

R.br. Prezenter Naslov priopćenja
PP01 Sanja Gagić Razina reaktivnih kisikovih vrsta u sferoidima HepG2 stanične linije nakon tretmana bisfenolom A i bisfenolom AP
PP02 Sanja Gagić Utjecaj bisfenola A na mitotski indeks i giberelinsku kiselinu u stanicama korjenčića luka (Allium cepa L.)
PP03 Sven Kraljević Učinak 2-metoksi-1,4-naftokinona na parametre oksidacijskog stresa u klijanaca obične rotkvice (Raphanus sativus L.)
PP04 Antonija Nucak Ispitivanje inhibitornog učinka derivata futalozina na SARS-CoV-2 3CLpro metodom molekulskog sidrenja
PP05 Josip Rešetar Sinteza i karakterizacija harmizinina triazolskog tipa, hibridnih spojeva harmina i artemizinina
PP06 Vanessa V. Rogga Razvoj novih inhibitora bakterijskog DNA-repair sustava u Gram- bakterijama
PP07 Goran Poje Unutarstanična lokalizacija i utjecaj harmicena na stanični ciklus tumorskih stanica
PP08 Ana Palavra Termodinamika vezanja klindamicina na humani serumski albumin i alfa(1) - kiseli glikoprotein
PP09 Kristina Planinić, Dina Platužić Ispitivanje mehanizma interakcije imipramina s humanim serumskim albuminom u ovisnosti o temperaturi i prisutnosti glukoze
PP10 Matej Jaušić Razvoj oftalmičkih sekundarnih kationskih nanoemulzija s oligomerom kitozana
PP11 Tin Rogina, Veronika Ria Tus Razvoj nanosuspenzija melatonina za nazalnu primjenu pripravljenih metodom vlažnog mljevenja
PP12 Josip Ljubica Razvoj biorelevantne in vitro metode za predviđanje stabilnosti nanoemulzija na površini oka
PP13 Filip Pudić Ispitivanje propusnosti različitih tipova zaštitnih maski za vijabilne čestice plijesni u zraku
PP14 Jelena Kovačić Procjena rizika nekompatibilnosti etrasimoda i pomoćnih tvari primjenom CACD pristupa
PP15 Kristina Javorić, Juraj Vuić Optimizacija uvjeta ekstrakcije šest antitumorskih lijekova iz krvne plazme primjenom komercijalno dostupnih sorbensa i sintezom molekularno otisnutih polimera
PP16 Magdalena Jurič Utjecaj vrste epruvete za vađenje krvi i metode izolacije na prinos egzosoma iz plazme
PP17 Kristina Kuhtić Biološka varijabilnost anti-Müllerovog hormona, inhibina B i androstendiona u žena reproduktivne dobi
PP18 Elena Oreški Vrijednosti kobalamina i holotranskobalamina kod pretilih
PP19 Ana Rukavina Verifikacija fekalne elastaze
PP20 Matej Barišić Prirodni lijek modernog doba- antioksidativni i antiproliferativni potencijal mediteranskih biljaka
PP21 Adrea Čeri Genotipizacija JAK2 V617F u uzorcima cirkulirajuće tumorske DNA dobivenim tekućom biopsijom pacijenata s kolorektalnim karcinomom
PP22 Anamarija Beljan Kvantitativna analiza fekalnog kalprotektina novom kemiluminiscentnom metodom na analizatoru Bio-Flash (Inova Diagnostics)
PP23 Mateja Mervić Usporedno ispitivanje antioksidacijskog učinka odabranih biljnih polifenola i njihove sposobnosti inhibicije acetilkolinesteraze i α-glukozidaze